Kontakt Fosdalsgruvas Venner: post@fosdalsgruva.no

 

FOSDALSGRUVAS VENNER

Copyright 2014 © All Rights Reserved

 

 

Styrets årsberetning for året 2012

 

 

Årsberetning

Fosdalsgruvas venner

2012

 

Foreningen har i løpet av året hatt 4 styremøter.

Ved årets utgang er det registrert 180 medlemmer.

 

Styret

Leder: Bjørnar Svendsen

Nestleder: Geir Wannebo

Sekretær: Frank Christiansen

Kasserer: Toril Kolsing                        

Styremedlem: Henry Skevik

Varamedlem: Lars H. Tømmervik

Varamedlem: Knut Arne Larsen

 

Året 2012 har vært et særdeles aktivt år med hensyn til vår gruvehistorie, trinn to i prosessen med rydding og sikring etter

Fosdalen Bergverk AS er i ferd med å avsluttes fra Verran kommunes side. Den siste bygningsmassen ved sjøen er nå borte

og det som står tilbake er Laboratoriet og Gammelkontoret. FGV har vært i deltagende i denne prosessen som idegiver og høringsinnstans.

 

Laboratoriet.

Arbeidet med oppussing av Laboratoriet har også i 2012 gått sin gang, husstyret med Lars Tømmervik i spissen har avholdt

fast dugnad på de fleste onsdager. Grunnet stor aktivitet på andre fronter er oppussing vært satt til side, mye av utstyret fra

verkstedet er nå lagret i Laboratoriet i påvente av flere lokaler ved gruveområdet.

 

Bygningsmassen ved gruvetårnet.

FGVs årelange argumentasjon for å bevare bygningene ved gruvetårnet ser nå ut til å bære frukter. Verran kommune har inngått intensjonsavtale med eieren av området om kjøp av bygninger og området. Verran kommune vil regulere området fra industri til kulturnæring. Dette er FGV meget fornøyd med og vil i høyeste grad være med å utvikle området.

 

Fosdals gruvas venners mannskor.

Koret har skrevet en egen årsberetning som er vedlagt.

 

Skanning av Fosdalen Bergverks ansattearkiv

23. april. Skanning av ansatte arkivet er kommet i gang med Lars Vada, Knut Arne Larsen, Knut Wannebo og Bjørnar. Vi fikk

låne kontor på servisebygget med data, skanner og kjempebra hjelp fra ansatte på kommunen med datahjelp. Pr 3.mai er det skannet 1869 kort og det er omtrent halvparten av arkivet. Lars Vada brukte ei uke på dette arbeidet for foreninga.

En del tips er kommet på dette med arkivering/program fra bla. Falstad via Henry Skevik.

 

Lokalavisa

3.aug. Styret hadde møte med Borgar Jønvik, Lokalavisa, angående Kilbergstollen, Rundbanen og Smia. Dette resulterte i

avisoppslag hvor vi tok opp bevaring mht. skitunnel, utnyttelse av gruvevarmen og betydningen av bevaring av Smia i et

historisk perspektiv.

 

Befaring

14.august. FGV ved Bjørnar tok kontakt med NT-Skikrets og lanserte ideen om å bruke Rundbanen som skitunnel. Dette resulterte i befaring av tunnelene. Fra idrettskretsen møtte Fritjof Rannem, Gisle Løseth. Jostein Strand møtte fra Verrut og Svein Bjørdal fra Lokalavisa dekket hendelsen. Befaringen resulterte i en rapport fra Idrettskretsen som beskriver potensialet i tunnelene. Rapporten ble videre oversendt Verran Kommune.

 

Lys i klokka

23. august satte FGV inn nye pærer i klokka på taket av verkstedbyggningen i Lia. Dette brakte tilbake minner om en svunnen

tid da bygdas befolkning brukte klokka som rettesnor for både oppmøte og heimgang.

 

Eplene i Messehagen

5-15. september. FGV deltok også i år i oppsetningen av teateret, både som skuespillere, sangere og ellers organisasjonen.

Suksessen er godt besøkt og årets oppsetning ble sett av ca 3200. Under oppsetningen ble diverse FGV effekter solgt i inngangen. Småkailldråps var nytt av året, og gikk unna som varme hvetebrød.

 

Gruvkarn rundt

15. september. I samarbeid med Malm IL arrangerte FGV sykkelløp som startet ved Gruvkarn og gikk til Follafoss, opp Almlia

via Kjåppån, fram Heimarka til Holdenveien, ned til Sandbrøyta, opp til Kulltjern og over til Svee, ned til Tveråskrysset og riksveien ned tilbake til Gruvkarn. Dette er ei løype på ca 47km. Løpet ble arrangert som trimtur i år, der seks stk deltagere syklet langløypa og en deltager syklet kortløypa, Kulltjern –Svee-Gruvkarn, 7 km. Løpets første vinner ble Åsmund Sæther fra Sprova. Rittet fikk positive tilbakemeldinger fra løpere og publikum. Det er planlagt gjentagelse for året 2013.

 

Smia og riving av verkstedbygget i Lia.

19. juni. I forbindelse med av rivinga av verkstedbyggningene i Lia møtte FGV formannskapet for befaring i Smia. Vårt ønske

og våre ideer om bevaring av Smia ble framført for formannskapet under denne befaringen. Dette resulterte til at Smia

i kommunestyremøte den 30.08.12 fattet følgende vedtak:

1. To av gruvegangene blir stengt med porter og ikke gjenstøpt.

2. Smia med tilliggende gruvegang blir tatt ut inntil videre uten at dette skal være til hinder for videre framdrift av prosjektet.

3. Veier inntil området trekkes ut av prosjektet.

4. Kommunestyret forutsetter nødvendig sikring.

Dette vedtaket førte til at FGV ikke foretok opprydding og tømming av Smia.

Den 20.september ble FGV innkalt til møte med rådmannen angående utvikling av det gjenstående gruveområdet. FGV ble invitert til et samarbeid om utvikling av Bergmannspark og gruvemuseum.

Fremlagt ble også rådmannens utredning av konsekvensen av ikke å rive Smia slik kommunestyret på det tidspunktet hadde bestemt. FGV fikk opplyst kostnadene med å bevare og istandsette Smia og tunnelåpningene på begge sider. FGV tok til etterretning de framlagte kostnader. I kommunestyremøte den 29.november ble Smia vedtatt revet mot Senterpartiets mindretall.

 

Flyttesjau

28.september. I perioden fra 28.9, da klokka på verkstedtaket ble nedtatt, til tett oppunder jul, var det stor dugnadsaktivitet med

å flytte gjenstander fra verkstedet i Lia. Etter at det ble vedtatt å rive Smia den 29.11 måtte også denne tømmes for verktøy og utstyr. Dette var en formidabel jobb. Alt fra Smia ble berget og flyttet, unntatt en stor herdeovn og selve Essa.

Et stort problem ble å finne plass under tak til alt utstyret, det som kunne stå ute ble plassert under pressenning i mangel på lagerplass. FGV skylder de som sto på kveld etter kveld en stor takk. Alle som var med på dette er registrert i foreningas dugnadsregister. FGV ønsker også å rette en takk til Fosdalen Industrier AS, Trio Bruk, Born Designmøbler og Verran kommune for utlån av lasteredskaper og lagringsplass.

 

Tur til Folldal gruver

17.november. I forbindelse med FGVs medvirkning i prosjekt Bergmannspark ble FGV invitert av prosjektet til miniseminar i Folldal gruver. For FGV deltok B. Svendsen og G. Wannebo. Dette var en meget nyttig erfaring hva gjelder oppbygging, finansiering og drift av et levende gruvemuseum.

FGV ble i ettertid invitert til å medvirke i referansegruppen for Stein Storsuls utredning om Bergmannsparken, hvor B. Svendsen representerer FGV. Det første møtet i denne gruppen er planlagt til 08.jan.13.

 

Julegrantenning og flagging

Julegrantenninga og flagging 1. og 17. mai på toppen av gruvetårnet har nå blitt en tradisjon, og det ble også i år flagget fra tårnet. Inge Morten Landsem, Lars Håvard Tømmervik og Knut Wannebo er ivrige trappeklatrere og har også i år sørget for

at dette holdes i hevd.

 

Julekonserter

FGV arrangerte to julekonserter, 14. desember i Malm Kirke og 15.desember på Samfe. Deltagere var aktører fra Eplene i Messehagens oppsetninger, både årets og tidligere. Sentralt i konsertene var FGVs mannskor og Maija Skille, som for øvrig

en av initiativtakerne til konsertene. Tradisjonen tro ble konsertene meget godt besøkt.

 

Søknad om støtte til bokutgivelse fra Odd H. Vanebo.

Styret mottok søknad fra Odd H. Vanebo om støtte til bokutgivelsen ”Slave av sitt talent”, en biografi om Wiktor Widergren. Styret vedtok å støtte. bokutgivelsen med kr 5000. Ved lansering av boken fikk FGV en signert utgave som takk for støtten.

 

Søknad om støtte til bokutgivelse fra Frank Christiansen

Styret mottok søknad fra Frank Christiansen om støtte til bokutgivelsen ”Dialekt fra gamle Beitstaden”, styret vedtok å bevilge kr 3000 i støtte.

 

 

Styret FGV

 

 

 

 

Startside