Om FGV

Om Fosdalsgruvas Venner

StyretFormann:         Geir Wannebo


Nestformann:   Hroar Molberg


Kasserer:         Torill Hansen


Sekretær:         Kent Håvard Asland


Styremedlem:  Marius Landsem


Vara:                Bjørnar Svendsen


Vara:                Lars H. Tømmervik


  

Vedtekter§ 1.0 NAVN

  Foreningens navn er Fosdalsgruvas venner.

  Foreningens opprinnelse var Malmo Grubearbeiderforening stiftet 14. april 1907.
§ 2.0 FORMÅL

  Fosdalsgruvas venner er en ideell forening med følgende formål:

  Å ta vare på minnene om gruvevirksomheten i Malm.
  Arrangere møter hvor gruvevirksomheten og gamle Malm er tema.
  Være høringsinstans når det som er igjen etter gruvevirksomheten er tema.
  Være kunnskapsformidler om gruvevirksomheten og kulturen i gamle Malm.
  Sosiale tiltak for pensjonister i Malm.
§ 3.0 STYRINGSFORM

    3.1 Årsmøtet

  a) Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.

  b) Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april og styret innkaller medlemmene med minst 14              dagers varsel.

  c) Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.

  d) Årsmøtets poster er:

      Valg av møtedirigent, referent og tellekorps (3 personer).
      Godkjenning av innkalling og dagsorden.
      Styrets årsberetning, reviderte regnskap
      Forslag til aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.
      Fastsetting av kontingent.
      Innkomne forslag.
      Valg etter §4.

  e) Avgjørelser på årsmøtet fattes ved simpelt flertall, med unntak av stemmegivning i forhold til §6 og §7,          som avgjøres ved 2/3 flertall.

  f) Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende 7 dager før annonsert gjennomføring av årsmøtet.

  g) Forslag til vedtak på årsmøtet må fremmes skriftlig og være undertegnet.

  h) Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 15 av medlemmene krever det. Kun de saker                          innkallingen gjelder kan behandles på møtet.    3.2 Styret

  a) Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer: formann, nestformann, sekretær, kasserer og et                styremedlem.

      I tillegg velges 2 varamedlemmer og 2 revisorer.

  b) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, deriblant formann eller nestformann er tilstede.

  c) Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen (nestformannen hvis formannen ikke        er tilstede) dobbeltstemme.

  d) Formannen innkaller til styremøter når denne eller minst 3 andre styremedlemmer finner det nødvendig.

  e) Styret oppnevner de nødvendige utvalg (eller komiteer) og bestemmer deres funksjonstid,                                sammensetning og retningslinjer.
§ 4.0 VALG

  a) Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke            annet er nevnt.

  b) Dersom det er foreslått flere kandidater til et ledig verv, skal det holdes skriftlig valg. Valgene holdes ved        separate avstemninger.

  c) Formannen velges særskilt og for 2 år om gangen.

  d) De øvrige styremedlemmene velges for to år (jfr. §3.2.a), slik at 2 medlemmer og 1 varamedlem er på            valg hvert år.

  e) Kun medlemmer som har betalt kontingent og har sagt seg villig til å ta valg, kan velges.

  f) Det velges en valgkomite på 3 medlemmer med funksjonstid på 2 år.

  g) Det skal velges 2 revisorer med 1 års funksjonstid.

  h) Årsmøtet velget i tillegg til formannen, 2 representanter og et varamedlem til SØF.
§ 5.0 MEDLEMSSKAP

  a) Medlem kan enhver bli, som er enig i foreningens formål og betaler kontingent.

  b) Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

  c) Æresmedlemsskap er fritt og livsvarig.

  d) Medlemmer kan suspanderes av styret, men beslutningen kan innankes for styret og eventuelt for                    årsmøtet.

  e) Medlem som tross betalingsvarsel ikke betaler kontingent, blir strøket av medlemslisten.

  f) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
§ 6.0 VEDTEKTSENDRINGER

  a) Endringer i vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmer.

  b) Forslag til endringer skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

  c) Ved vedtekts endring oppdateres §8 automatisk, og trenger ikke behandling som vedtektsendring.
§ 7.0 OPPLØSNING

  a) Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår 2/3 flertall med skriftlig                  avstemning på 2 etter hverandre ordinære årsmøter.

  b) Et forslag til oppløsning skal være kunngjort medlemmene i årsmøteinnkallingen.

  c) Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva, inkl. andelen i SØF-fondet ,et fond opprettet til forskjønnelse        i gamle Malm kommune.

      I første rekke minner i og rundt gruvevirksomheten. (Minnebauta, Stor Jakobs grav, Bergmannspark, osv.)

      Forvalter blir det lokale historielaget i Malm.§ 8.0 GYLDIGHET

  Disse vedtektene er gyldige fra 21. april 2023.